Yöntem

Öğrenen Odaklı Yaklaşım;
  • Bireysel bilgi ve öğrenme özellikleri analizi,
  • Uygun grupların oluşturulması.
Etkileşimli Uygulama;
  • Danışmanlık ve yönlendirme,
  • Bilgi kaynakları sunulması.
Aşamalı Program;
  • Temel kavramların tanıtılması,
  • Bilgi aktarımı,
  • Yorumlama,
  • Algılama,
  • Uygulama.
Çoklu Ortam Araçları Kullanımı;
  • Animasyon,
  • Grafik,
  • Simülasyon,
  • Video,
  • Karma Yöntem,
  • e-öğrenme.
Bireysel Katılımı Özendirme;
  • Yaşamsal örnek olay, (core),
  • Vaka analizi, (case study),
  • Rol alma, (role playing),
  • Psiko-drama,
  • Gerçek olay tahlilleri.
Her Eğitim Konusu için Öğrenme Düzeyi Belirleme;
  • Kazanımların ölçülmesi,
  • Düzeltmeler,
  • Pekiştirmeler.
  • Nesnel Ölçme ve Değerlendirme Araçları Kullanma;
  • Anlama,
  • Yorum,
  • İfade edebilme.
  • ANALİZ - VARK Sistemi;
  • Görsel, işitsel, okuma, yazma ve psikomotor algılamaların belirlenmesi,
  • Katılımcıların öğrenme profili ve öğrenme tercihlerinin belirlenmesi,
  • Gruplarda uygulanacak eğitim yöntemlerinin belirlenmesi.
  • Katılımcıların;
  • Görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının,
  • Görevin yürütülmesinde işlem aşamalarının,
  • Koordinasyon ve takım uygulamalarının,
  • Delegasyonların,
  • Acil durum eylem planlarının,
  • İç ve dış haberleşme kanallarının,
  • Eğitim konularında hazır bulunuşluğunun,
  • Görev odaklı öğrenme hedeflerinin, hedef davranışların,
  • Eğitim ihtiyacının ve içeriğinin belirlenmesi.
Değerlendirme Raporu ve Sonraki Eğitim Gereksinimi için Planlama;
  • Performans Yönetimi disiplininde değerlendirme.

Zaman Planı;

Analiz ve eğitim programı hazırlığı;
  • Hedef davranışlar,
  • Hedef kitle analizi,
  • Program geliştirme,
İlk Rapor;
  • Eğitim uygulama,
  • Ölçme değerlendirme,
Sonuç Rapor;
Sayfayı Yazdır Word'e Aktar