BİTAV, verdiği tüm hizmetleri; tarafsız, ön koşulsuz bir yaklaşımla daima daha iyinin aranması mesajını vererek yerine getirmektedir.

Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı, bilgi kaynaklarını ve nitelikli insan gücünü kullanarak, eşleştirme, örgütleme, tasarlama, yönetme, altyapı ve ağyapı oluşturma çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalarını;

  • Var olan bilimsel ve teknik bilgilere ulaşılması, teknoloji altyapısının geliştirilmesi, iletişim teknolojisinin yaygın kullanılması hedeflerine yönelik çalışmalar yürüterek,
  • Teknoloji geliştirme yönünde çalışmalar yapmak isteyen özel girişimcilere destek vererek,
  • Ulusal ve uluslar arası projelere katılarak,
  • Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmesi, geliştirilmesine gereken olanakları sağlayarak,
  • Ulusal ve uluslar arası nitelikli bilimsel toplantılar düzenleyerek, düzenlenenlere katılarak, destekleyerek, araştırma geliştirme çalışmaları yapan uluslar arası kuruluşlarla ilişkiler kurarak,
  • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü girişleri yaparak, vakfa gelir sağlayacak iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurarak,
yapmaktadır.
Duyuru:
ACT-SME – KOBİ’nin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması Projesi

ACT-SME, AB seviyesinde tanımlanan ihtiyaçlara anında ve işe yarar bir yanıt sunmaktadır. ACT-SME’nin amacı, kobilerin uluslararası piyasalarda ve sınırlar ötesi işlemlerde aktif bir şekilde yer almaları için yenilikçi ve somut eğitim geliştirerek ve bunu uygulayarak kobilerin büyümesine ve rekabet etme kapasitesine katkı sağlamaktır.

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelir: KOBİ birliği ve uluslararası KOBİ olarak hedef grup temsilcileri; KOBİ’lerin uluslarasılaştırılmasına ve geliştirilmesine destek vermeyi hedefleyen kamu ajansları; uluslararası iş entegrasyonunun arttırılması ile iştigal eden (iş birlikleri ve STK’lar) Üçüncü Sektörün yanı sıra eğitim sağlayıcılar. Ortaklar, faaliyetleri yürütecek ve ilgili çıktıları üretecek teknik, işlem ve yönetim kapasitesine sahiptirler.

ACT-SME, aşamalı olarak bölümlere ayrılmış Geliştirme --> Pilot + Değerlendirme --> Tam konuşlandırma --> Akış ve Geliştirme yaklaşımını esas alan uygulamalı işletim metodolojisine dayanmaktadır.

ACT-SME, uluslararası piyasalarda KOBİ’ler, bunların rekabet etme kapasitesi ve büyümesi üzerinde hemen ve maddi etkisi olan uzun süreli çaba olarak görülmektedir. OER Platformu, ACT-SME eğitim ve araçlarını sınıflandırma konusunda sınırsız açık erişim sağlayacaktır. ACT-SME OER platformu; projenin uzun süreli etkisini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için proje sona erdikten sonra işlemsel olarak sürdürülecektir; ACT-SME, sadece eğitim aracı ve KOBİ’ler için çözüm kaynağı olarak değil aynı zamanda KOBİ’ler arasında aracı ve değişim platformu olarak kullanılacak ve firmalar arasında sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırıldığı potansiyel bir platform olacaktır.